Αρχική σελίδα
 

ΑΡΘΡΑ - Υπ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Συντάχθηκε απο τον/την Θοδωρής Νασοθύμιος Τετάρτη, 08 Οκτώβριος 2014 13:15

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας διοργανώνει σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας (δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων), ενημερωτική-επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο:

« Προγράμματατα ΚΠΕ και Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.-

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»


Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας, εκπροσώπους φορέων, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στόχος της Ημερίδας η ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών για τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τις δυνατότητες συμμετοχής μαθητικών ομάδων στα πρόγραμμα π.ε., τα εκπαιδευτικά μέσα υλοποίησης προγραμμάτων καθώς και τα οφέλη από τη συμμετοχή σχολικών μονάδων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 (17.00 -21.00)

στην αίθουσα του Ναυτικού Μουσείου Πρέβεζας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κι εδώ την αφίσα.

 

ΑΡΘΡΑ - Υπ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Συντάχθηκε απο τον/την Νασοθύμιος Θεόδωρος Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 11:19

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, και παράλληλα να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ...
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή τη σχολική χρονιά δίνεται η δυνατότητα να συνεργάζονται σχολεία μόνο από την Ελλάδα κι όχι απαραίτητα από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
Στην Πρέβεζα η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/10/2014, 17:30-20:00, στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας. Οι Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 04 Σεπτέμβριος 2014 09:59

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 13 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 2. Τις διατάξεις του ΚΕΦ Β΄ του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-05-2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1824/88(Φ.Ε.Κ. 296/30-12-88 τ.Ά) με τις οποίες κυρώθηκε η αριθμ. Δ/5716/15-04-88 (Φ.Ε.Κ. 217/21-4-1988 τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 4. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός της ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 5. Την υπ' αριθμ. 45143/Δ2/13-04-2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 582/13-04-2011 τ.Β΄) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 6. Το αριθμ. Φ.361.23/1/5316/Δ1/15-01-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί ορισμού υποδιευθυντών σχολικών μονάδων»
 7. Την αριθμ. 3486/11-10-2011 απόφαση της Δ.Π.Ε. Ν. Πρέβεζας «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών στα 10/θ και άνω Δημ. Σχ. της Δ.Π.Ε. Ν. Πρέβεζας»
 8. Το γεγονός ότι το 5ο 8/θ Δημ. Σχ. Πρέβεζας θα λειτουργήσει ως 10/θ για το σχολικό έτος 2014-2015
 9. Την αριθμ. 2864/23-06-2014 (ΦΕΚ 894/14-7-2014 τ.Γ΄) διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, κ. Νταλαούτη Σπυρίδωνα, Υποδιευθυντή του 4ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
 10. Το γεγονός ότι παραμένει κενή η θέση Υποδιευθυντή του 1ου 12/θ Δ.Σ. Φιλιππιάδας

Προκηρύσσει

την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών των κάτωθι 10/θ και άνω Δημ. Σχ. της Δ.Π.Ε. Ν. Πρέβεζας:

 • 1ο 12/θ Δημ. Σχ. Φιλιππιάδας
 • 5ο 8/θ Δημ. Σχ. Πρέβεζας
 • 4ο 12/θ Δημ. Σχ.Πρέβεζας

και καλεί τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά, να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στους Διευθυντές των σχολικών τους μονάδων, οι οποίοι μαζί με τα αντίστοιχα πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων θα υποβάλλουν τους φακέλους των υποψηφίων στη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας,έως και την Δευτέρα 08-09-2014, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας,

 1. Βιογραφικό σημείωμα,
 2. Φωτοαντίγραφα συμπληρωματικών τίτλων σπουδών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, 2ο πτυχίο, μετεκπαίδευση κ.λ.π.),
 3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,
 4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.,
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι: α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄, 9-2-2007) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση.
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.
Ο Δ/ντής Π.Ε.
Δημήτριος Ηλιόπουλος

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 12:56

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Β΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄).
3. Το αριθμ. 99821/Δ2/27-6-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Παρέχονται πληροφορίες για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων».
4. Την  αριθμ.  Φ.11.3/3931/28-7-2011  Απόφαση  της  Περ/κής  Δ/ντριας  Π.  &  Δ. Εκπ/σης «Κύρωση  πίνακα  Υποψηφίων  Διευθυντών  Σχολικών  Μονάδων  Π.Ε.  Ν. Πρέβεζας».
5. Την κενούμενη θέση Διευθυντή στο 7ο Δ.Σ. Πρέβεζας, λόγω συνταξιοδότησης της Διευθύντριας  κ.  Αλεξάκη  Μαρίας,  εκπαιδευτικού  κλάδου  ΠΕ70  Δασκάλων  (ΦΕΚ 894/14-7-2014 τ.Γ’ ).

Καλεί


τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων  και  επιθυμούν  να  τοποθετηθούν  ως  Διευθυντής/ντρια  στο  7ο  Δ.Σ. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 10,11 και 12 του άρθρου 24 του Ν.3848/2010, να υποβάλουν αίτηση προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας,  για τοποθέτηση  στην  κενούμενη  θέση  Διευθυντή  Σχολικής  Μονάδας  που προαναφέρεται,  από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014, απευθείας στη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας, συνυποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών  που  εκδίδεται  αυτεπάγγελτα  από  την υπηρεσία μας,
2. Βιογραφικό σημείωμα,
3.  Φωτοαντίγραφα  συμπληρωματικών  τίτλων  σπουδών  (διδακτορικό,  μεταπτυχιακό, 2ο πτυχίο, μετεκπαίδευση κ.λ.π.),
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.,
6.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  με  την  οποία  βεβαιώνεται  ότι: 

 1. ο εκπαιδευτικός  δεν  έχει  καταδικαστεί  τελεσίδικα  για  πειθαρχικό  παράπτωμα  από  τα οριζόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου  109  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄, 9-2-2007) και
 2. δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά:
1. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά
2. Οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.


Το  Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.10  και  11  του  άρθρου  24  του Ν.3848/2014, θα αξιολογήσει κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:

 1. στην ίδια σχολική μονάδα,
 2. σε σχολικές μανάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου Δήμου και
 3. σε σχολικές μανάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητας του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ο Διευθυντής που θα τοποθετηθεί στο 7ο Δ.Σ. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, θα καλύψει προσωρινά την αντίστοιχη θέση μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.

Η  τοποθέτηση  στην  κενούμενη  θέση  Διευθυντή  θα  γίνει  με  απόφαση  της Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπ/σης  Ηπείρου,  ύστερα  από  πρόταση  του  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας.
Ο Δ/ντής Π.Ε.
Δημήτριος Ηλιόπουλος

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 10:02

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις για το σχ. έτος 2014-2015 να στείλουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στην νέα τους οργανική θέση με ημερομηνία 18-8-2014. Επιπλέον την 1η Σεπτεμβρίου 2014 όλοι οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα.

Επίσης όσοι εκπαιδευτικοί:

 1. βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ
 2. είναι τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας
 3. ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

θα αναλάβουν υπηρεσία στο γραφείο της ΔΠΕ Πρέβεζας, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα οι αποσπάσεις – τοποθετήσεις.

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 09:58

Από τη ΔΠΕ Πρέβεζας ανακοινώνεται ότι:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης απόσπασης-βελτίωσης θέσης (καθώς και ανάκλησής της) των εκπ/κών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας είναι η 2α Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα: 15.00.

 

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2014 10:55

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2
& 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό Υλικό Πράξης

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 05 Αύγουστος 2014 08:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από Τρίτη 5 Αυγούστου έως και Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 & 2682062128 – Παλατζίδης Παύλος & Ζαχαρή Γεωργία).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ -  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από Τρίτη 5 Αυγούστου έως και Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 & 2682062128 – Παλατζίδης Παύλος & Ζαχαρή Γεωργία).

 

ΠΑΓΙΑ - Έντυπα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 11:39

Αναρτούμε πρότυπα αναφορών ανάληψης υπηρεσίας, που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί με τη λήξη του Σχ. Έτους 2013-14.

   

Σελίδα 1 από 5