Αρχική σελίδα

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 20 Μάιος 2015 14:53

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Πρέβεζας, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Τετάρτη 20-5-2015 έως και την Παρασκευή 22-5-2015. Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 09:57

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με Ειδικό Σήμα και Άδεια Λειτουργίας από ΕΟΤ σε ισχύ, να τα καταθέσουν στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 15-05-2015 έως 18-05-2015 και ώρα 13:30 μ.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας μέχρι την 18-05-2015 και ώρα 13:30 μ.μ.

Πρόσκληση

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 09:52

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με Ειδικό Σήμα και Άδεια Λειτουργίας από ΕΟΤ σε ισχύ, να τα καταθέσουν στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 15-05-2015 έως 18-05-2015 και ώρα 13:30 μ.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας μέχρι την 18-05-2015 και ώρα 13:30 μ.μ.

Πρόσκληση

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 07 Μάιος 2015 08:47

Η Διεύθυνση του 7/Θ 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της διδακτικής επίσκεψης του σχολείου στα Ιωάννινα. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εσώκλειστες και σφραγισμένες μέχρι και την Δευτέρα 11/05/2015 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου.

Πρόσκληση

Η  Διεύθυνση του 7/Θ 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της διδακτικής  επίσκεψης του σχολείου μας στα Ιωάννινα.

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2015 13:34

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusive education) θεωρείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και την καλύτερη προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με αναπηρία και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής.

Περισσότερα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2015 13:30

Οι Πράξεις εντάσσονται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του «Νέου Σχολείου», ενός εγχειρήματος που, ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Κεντρικός πυλώνας των παρεμβάσεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ), με τη χρήση ειδικής διδακτικής υποστήριξης. Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων οι Πράξεις περιλαμβάνουν συνολικά τις ακόλουθες δράσεις:

Περισσότερα: ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 03 Μάρτιος 2015 12:24

ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.

Περισσότερα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠ 1,2,3»

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 03 Μάρτιος 2015 12:17

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη

Περισσότερα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

   

ΑΡΘΡΑ - Υπ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Συντάχθηκε απο τον/την Νασοθύμιος Θεόδωρος Τετάρτη, 18 Φεβρουάριος 2015 11:48

Η Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας, διαμέσου του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. Πρέβεζας και το Ε.Κ.Α.Β. / Τομέας Πρέβεζας, θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο «Πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας.

  • Δηλώσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,
  • ΕΩΣ: Τρίτη 24/02/2015 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ανακοίνωση Αίτηση

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2015 09:09

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε αρχείο excel με τα μόρια των εκπαιδευτικών, που αιτήθηκαν μετάθεση - τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας. Η σειρά των εκπαιδευτικών είναι ανάλογα με την ειδικότητά τους και το σύνολο των μορίων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τις τυχόν παρατηρήσεις - ενστάσεις τους, επί των καταχωρημένων στοιχείων του συνημμένου πίνακα, έως τη Δευτέρα 09-02-2015, προκειμένου να γίνει η εξέτασή τους και οι ανάλογες διορθώσεις.
Μόρια Μετάθεσης - Τοποθέτησης Εντός ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας

 

 

   

Σελίδα 1 από 7