Αρχική σελίδα

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 12:56

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Β΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄).
3. Το αριθμ. 99821/Δ2/27-6-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Παρέχονται πληροφορίες για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων».
4. Την  αριθμ.  Φ.11.3/3931/28-7-2011  Απόφαση  της  Περ/κής  Δ/ντριας  Π.  &  Δ. Εκπ/σης «Κύρωση  πίνακα  Υποψηφίων  Διευθυντών  Σχολικών  Μονάδων  Π.Ε.  Ν. Πρέβεζας».
5. Την κενούμενη θέση Διευθυντή στο 7ο Δ.Σ. Πρέβεζας, λόγω συνταξιοδότησης της Διευθύντριας  κ.  Αλεξάκη  Μαρίας,  εκπαιδευτικού  κλάδου  ΠΕ70  Δασκάλων  (ΦΕΚ 894/14-7-2014 τ.Γ’ ).

Καλεί


τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων  και  επιθυμούν  να  τοποθετηθούν  ως  Διευθυντής/ντρια  στο  7ο  Δ.Σ. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 10,11 και 12 του άρθρου 24 του Ν.3848/2010, να υποβάλουν αίτηση προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας,  για τοποθέτηση  στην  κενούμενη  θέση  Διευθυντή  Σχολικής  Μονάδας  που προαναφέρεται,  από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014, απευθείας στη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας, συνυποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών  που  εκδίδεται  αυτεπάγγελτα  από  την υπηρεσία μας,
2. Βιογραφικό σημείωμα,
3.  Φωτοαντίγραφα  συμπληρωματικών  τίτλων  σπουδών  (διδακτορικό,  μεταπτυχιακό, 2ο πτυχίο, μετεκπαίδευση κ.λ.π.),
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.,
6.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  με  την  οποία  βεβαιώνεται  ότι: 

 1. ο εκπαιδευτικός  δεν  έχει  καταδικαστεί  τελεσίδικα  για  πειθαρχικό  παράπτωμα  από  τα οριζόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου  109  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄, 9-2-2007) και
 2. δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά:
1. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά
2. Οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.


Το  Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.10  και  11  του  άρθρου  24  του Ν.3848/2014, θα αξιολογήσει κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:

 1. στην ίδια σχολική μονάδα,
 2. σε σχολικές μανάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου Δήμου και
 3. σε σχολικές μανάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητας του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ο Διευθυντής που θα τοποθετηθεί στο 7ο Δ.Σ. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, θα καλύψει προσωρινά την αντίστοιχη θέση μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.

Η  τοποθέτηση  στην  κενούμενη  θέση  Διευθυντή  θα  γίνει  με  απόφαση  της Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπ/σης  Ηπείρου,  ύστερα  από  πρόταση  του  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας.
Ο Δ/ντής Π.Ε.
Δημήτριος Ηλιόπουλος

 

ΠΑΓΙΑ - Διευθυντής

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 07:36

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Β΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄)
 2. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄)
 3. Την αριθμ. Φ.11.3/3931/28-7-2011 Απόφαση της Περ/κής Δ/ντριας Π. & Δ. Εκπ/σης «Κύρωση πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Πρέβεζας».
 4. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας δεν είχαν δηλώσει τη θέση του Διευθυντή του 7ου Δημ. Σχ. Πρέβεζας.

Καλεί


τους εναπομείναντες εκπαιδευτικούς του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας να καταθέσουν σχετική ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για τη θέση του Διευθυντή του 7ου Δημ. Σχ. Πρέβεζας (θετική ή αρνητική ) μέχρι την Παρασκευή 29-08-2014 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας.
  Ο Διευθυντής που θα τοποθετηθεί θα καλύψει την αντίστοιχη θέση για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων (μέχρι 31/07/2015) ενώ σε
περίπτωση αρνητικής δήλωσης δε διαγράφεται από τον τελικό επικυρωμένο αξιολογικό πίνακα Διευθυντών του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας.
  Αν με την διαδικασία αυτή δεν καλυφθεί η θέση του Διευθυντή του 7ου Δημ. Σχ. Πρέβεζας, θα υπάρξει νέα προκήρυξη στην οποία θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν σχετική
αίτηση οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3848/2010.

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 10:02

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις για το σχ. έτος 2014-2015 να στείλουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στην νέα τους οργανική θέση με ημερομηνία 18-8-2014. Επιπλέον την 1η Σεπτεμβρίου 2014 όλοι οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα.

Επίσης όσοι εκπαιδευτικοί:

 1. βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ
 2. είναι τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας
 3. ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

θα αναλάβουν υπηρεσία στο γραφείο της ΔΠΕ Πρέβεζας, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα οι αποσπάσεις – τοποθετήσεις.

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 09:58

Από τη ΔΠΕ Πρέβεζας ανακοινώνεται ότι:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης απόσπασης-βελτίωσης θέσης (καθώς και ανάκλησής της) των εκπ/κών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας είναι η 2α Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα: 15.00.

   

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2014 10:55

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2
& 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό Υλικό Πράξης

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 05 Αύγουστος 2014 08:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από Τρίτη 5 Αυγούστου έως και Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 & 2682062128 – Παλατζίδης Παύλος & Ζαχαρή Γεωργία).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ -  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από Τρίτη 5 Αυγούστου έως και Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 & 2682062128 – Παλατζίδης Παύλος & Ζαχαρή Γεωργία).

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2014 10:03

Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας ανακοινώνονται τα εξής:
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

 1. Είχαν υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή για οριστική τοποθέτηση από 23-04-2014 ως 02-05-2014.
 2. Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
 3. Μετατέθηκαν τον Ιούλιο του 2014 από άλλα ΠΥΣΠΕ

Να υποβάλουν δήλωση μετάθεσης – τοποθέτησης από τη Δευτέρα 21/7/2014 έως και την Παρασκευή 25/07/2014 και ώρα 15:00 στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας.

Όσοι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν το έντυπο μετάθεσης – τοποθέτησης, παρακαλούνται να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται.
Επίσης, αν επιθυμούν, εκτός από τα υπάρχοντα οργανικά κενά, μπορούν να συμπληρώσουν και σχολικές μονάδες, στις οποίες εκτιμούν ότι θα προκύψουν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων (το σύνολο των προτιμήσεων μπορεί να είναι μέχρι είκοσι (20)).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 – Παλατζίδης Παύλος).

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2014 12:38

Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας ανακοινώνονται τα εξής:

 1. Λόγω κατάργησης του Δημ. Σχ. Πέτρας, προκύπτει υπεραριθμία δύο (2) εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων.
 2. Λόγω συγχώνευσης των 3ου Νηπ. Πρέβεζας και 9ου Νηπ. Πρέβεζας, προκύπτει υπεραριθμία ενός (1) εκπ/κού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

Καλούνται όλοι οι εκπ/κοί των παραπάνω σχολείων να δηλώσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 3 μ.μ.), στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
 2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2014 00:00

Αναρτούμε πίνακα με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Πίνακας

αναρτούμε  πίνακα με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση, με την παρατήρηση ότι η αίτηση της μεταταγμένης

εκπαιδευτικού Νούλα Αντιγόνης δεν καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά.

 

ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μονό επί του παρόντος αρχείου μέχρι την Τρίτη 27-05-2014 και ώρα 12 μ.μ.

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 27 Ιούνιος 2014 10:38

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014. Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΡΙΘΜ. 95305/Γ6/20-06-2014 (ΑΔΑ: 7Ι2Β9-2Ρ4) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΕΔΔΥ Η ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΚΕΔΔΥ Η ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 – Παλατζίδης Παύλος).

Έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. 2014

   

Σελίδα 1 από 5