Ορισμός και ανάθεση Προσωρινής Άσκησης Καθηκόντων Προϊσταμένων Oλιγοθέσιων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021