Πράξη 25η / 06-09-2021 ΠΥΣΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 
Α) «Απόσπαση από αντικατάστασή του, μόνιμου εκπαιδευτικού ΠΕ70, για το διδακτικό έτος 2021-2022».
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3631/06-09-2021 ΑΔΑ:6ΔΠ146ΜΤΛΗ-ΦΙΑ
 
Β)«Απόφαση τροποποίησης διάθεσης της 3419/31-08-2021 απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131861 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020»
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3632/06-09-2021 ΑΔΑ:9ΕΕΟ46ΜΤΛΗ-29Β
 
Γ) «Τροποποιήσεις διαθέσεων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ79 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, για το διδακτικό έτος 2021-2022».
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3633/06-09-2021 ΑΔΑ:6ΣΗΒ46ΜΤΛΗ-ΡΥΚ
 
 
ΠΥΣΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ