Σας   ανακοινώνουμε   ότι   με   την   17η/22-07-2021   Πράξη   ΠΥΣΠΕ   Πρέβεζας
συντάχθηκαν   από   την   Υπηρεσία   μας   πίνακες   λειτουργικών   κενών-πλεονασμάτων (υπεραριθμιών) κατά κλάδο.


α) Πίνακας με τα λειτουργικά κενά-υπεραριθμίες ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε.
β) Πίνακας με τα λειτουργικά κενά-υπεραριθμίες Νηπιαγωγών Γενικής.
γ) Πίνακας με τα λειτουργικά κενά-υπεραριθμίες Δασκάλων Γενικής.
δ) Θετική ή αρνητική αίτηση-Δήλωση κρίσης Υπεραριθμίας.
Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των κλάδων στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία στο σχολείο τους, να υποβάλουν θετική ή αρνητική αίτηση - δήλωση κρίσης υπεραριθμίας, μέχρι την Tρίτη 27-7-2021 ώρα 13:00 αυτοπροσώπως  ή  ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη  αίτηση  με  υπογραφή  στο mail<at>dipe.pre.sch.gr. Είναι απαραίτητη, μετά την αποστολή email, η τηλ. επιβεβαίωση στο 2682362148 για τη λήψη του). Η ίδια προθεσμία ισχύει για την υποβολή ενστάσεων σε σχέση με τους Πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.
Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων, περιγράφεται στις παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 55 και 63 του Ν. 4653/2020. Συνεπώς, εφεξής, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016,ΦΕΚ 125 Α΄), προτάσσονται και κατά τη διαδικασία μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ εξαιρούνται από την κρίση υπεραριθμίας.
Επισημαίνουμε τα παρακάτω (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
α)  «Από     όσους     εκπαιδευτικούς επιθυμούν να     κριθούν     ως     υπεράριθμοι,     χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι  αυτοί  που συγκεντρώνουν  το  μεγαλύτερο  αριθμό μονάδων  μετάθεσης».
β) «Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης».

Παρακαλούνται  οι  κ.κ.  Δ/ντριες-Δ/ντες  να  ενημερώσουν,  με  όποιο  πρόσφορο τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο τους.

Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας