ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Για να δείτε την αριθμ. Φ.353.1/1/24/Ε3/03-01-2022 (ΑΔΑ: 65Ε546ΜΤΛΗ-ΘΞΓ) τροποποίηση της προκήρυξης - πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπάιδευησης πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αριθμ. Φ.353.1/2/27/Ε3/03-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΒ46ΜΤΛΗ-Ν5Ζ) τροποποίηση της προκήρυξης - πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευησης πατήστε εδώ.