ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Για να δείτε την προκήρυξη-πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. πατήστε εδώ.