ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των μορίων των εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Πρέβαζας, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Επειδή εκκρεμεί η διαδικασία τοποθέτησης των οργανικά υπεράριθμων, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ