ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2017-18
 Διευθυντής Π.Ε.: Γεώργιος Σαράφογλου
τηλ.: 2682362120  fax: 2682362151
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ


ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
  
Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρέβεζας Δημοτικής Εκπαίδευσης  Μπούσιος Κων/νος 2682362135
Σχολική Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρέβεζας Δημοτικής Εκπαίδευσης  Καστάνη Κων/να 2682362181
Σχολική Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρέβεζας Δημοτικής Εκπαίδευσης  Πασσά Σοφία 2682362133
Σχολική Σύμβουλος 45ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής  Σαΐτη Σοφία 2682362147
  Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων Κίτσου Χριστίνα ΠΕ11 2682362122
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Υπεύθυνος   Δέσποινα Μαυρίδου ΠΕ60 2682362121

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Προϊστάμενος Γραμματέας ΠΥΣΠΕ, Ιδιωτικά Σχολεία, Ηλεκτρονική αλληλογραφία, ΠΣΕΑ, Γνησιότητα απολυτηρίων -αποδεικτικών Δημ. Σχ.(πολιτών) Παλατζίδης Παύλος ΠΕ70 2682362119
  Αναπληρωτές Τακτικού, ΠΔΕ & ΕΣΠΑ (Καταχώρηση σε σύστημα Εργάνη, Τήρηση ΠΜ, έλεγχος γνησιότητας εγγράφων), Αρχειοθέτηση εγγράφων ΕΣΠΑ, My School Μπολοβίνου Ελένη ΠΕ60 2682362118

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προϊσταμένη Μεταθέσεις, e-data,αποσπάσεις, Λύση υπαλληλικής Σχέσης, Συνταξιοδοτήσεις ΔΑΥΚ, Υπηρεσιακές Μεταβολές εκπ/κων (Μ.Κ.& Βαθμοί), ΠΥΜ, Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις, Φύλλα μητρώου εκπ/κων, Μηνιαία και 3μηνιαία στατιστικά εκπαιδευτικών Αμούτσα Αναστασία ΠΕ01 2682362129
  Αποφάσεις (ΠΥΣΠΕ-Δ/ντη, υπηρεσιακών μεταβολών-Μ.Κ., Βαθμοί), Διαύγεια, Αναπλ. Γραμ. ΠΥΣΠΕ, Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, Έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών και προϋπηρεσιών μονίμων, Υπερωρίες διοικητικών, Κατανομή πιστώσεων ετήσιου προϋπολογισμού, Μηνιαία Εκτέλεση προϋπολογισμού, Πειθαρχικά  Ζαχαρή Γεωργία ΠΕ01 2682362128
  Πρωτόκολλο, Άδειες, Συγκέντρωση Στοιχείων & Πρακτικά απεργιών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα εξωτερικού, Στατιστικά λειτουργίας Σχολικών Μονάδων. Σαούγκου Αθηνά ΠΕ01 2682362127
  Μισθοδοσία μονίμων & αναπληρωτών, Δάνεια, Φύλλα Διακοπής μισθοδοσίας, Βεβαιώσεις μισθοδοσίας, Δαπάνες: (Ξενόγλωσσων βιβλίων, Σχολικών αγώνων, υπερωρίες εκπαιδευτικών, οικονομική ενίσχυση οικογενειών, κ.α.) Μπότσιος Περικλής ΠΕ01 2682362150
  Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού, διαχείριση ΚΑΕ, Μεταφορές πιστώσεων, Εντολές μετακίνησης, Οδοιπορικά εκπαιδευτικών και Δ/νσης, Χορήγηση οικογενειακού επιδόματος, Κατάθεση εγγράφων για Π.Μ. εκπ/κων    2682362148
  Αρχειοθέτηση εγγράφων, Έλεγχος γνησιότητας προϋπηρεσιών, Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις, ΠΥΜ, Πληρωμές ενοικίων, Δικαιολογητικά Σχολικών αγώνων, Εργαζόμενοι κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ. Παπαδημητρίου Ιωάννης ΠΕ01 2682362197
  Γραμματειακή Υποστήριξη Σχολικών Συμβούλων, Εκδρομές, Διανομή έντυπου υλικού στα Σχολεία Κίτσου Χριστίνα ΠΕ11 2682362122
  Ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΠΕ, Καταχωρήσεις και έλεγχος ΟΠΣΥΔ, Αναρτήσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ιστοσελίδα, Απογραφή, Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων, Έλεγχος γνησιότητας Πιστοπ/κών ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Υπεύθυνος καταχώρισης στοιχείων στο Σ.Ε.Δ.Δ. Γιώτης Ευάγγελος ΠΕ1 2682362196
  Αλληλογραφία Δ/νσης, Αρχειοθέτηση εγγράφων ΠΜ, Προμήθεια υλικών, Έλεγχος δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Αποσπάσεις- Ο.Π.Σ.Υ.Δ Σίσκας Γρηγόριος ΠΕ1 2682362197
  Γραμματειακή  υποστήριξη (Επικοινωνία με σχολεία, Συγκέντρωση δικαιολογητικών: Ξενόγλωσσων βιβλίων, Οικονομικής υποστήριξης οικογενειών, Παρουσιολόγια αναπλ/των, Πίνακες μαθητών Ολοημέρων), Ανακοινώσεις υπηρεσιακών μεταβολών, Κατάρτιση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικού αρχείου εκπαιδευτικών.    2682362117
     

 

Real time web analytics, Heat map tracking