ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Περδικάρη 1 (2ος όροφος) - 481 00 Πρέβεζα

e-mail:  mail<at>dipe.pre.sch.gr   ( αντικαταστήστε το <at> με @ )

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ηλίας Ε. Μιχάλης

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

26823 62 120

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ.Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Γεωργία Ζαχαρή

 

 Προϊσταμένη Τμήματος

Πρωτόκολλο,  Αλληλογραφία,  Ηλεκτρονική Αλληλογραφία,  Ιδιωτικά Σχολεία,  Τίτλοι Σπουδών/Ισοτιμία Τίτλων Σπουδών,  Ψηφιακές Υπογραφές,  Σχολικές Περιφέρειες, Χωροταξική Κατανομή,  Εκδρομές, Αρχείο Διεύθυνσης,  Αρχεία Καταργηθέντων Σχολείων,  Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα Εγγράφων του Τμήματος Α΄,  Διδακτικά Βιβλία, Παρακολούθηση της προς Δημοσίευση Ύλης, Πειθαρχικές Διαδικασίες Υπεύθυνη Covid-19,  Έντυπα Μετακινήσεων λόγω Covid-19, Πρόγραμμα Διαύγεια, Στατιστικά

26823 62 148

Άγγελος Βέκιος

Πρωτόκολλο,  Αλληλογραφία,  Εκδρομές,  Μεταφορές Μαθητών

26823 62 197

 ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 Περικλής Μπότσιος

 

Προϊστάμενος Τμήματος

Μισθοδοσία Μονίμων και Αναπληρωτών,  Καταχωριστής στις Πλατφόρμες ΕΣΠΑ - ΠΔΕ,  Υποβολή ΑΠΔ,  Πίνακας 3, Χρηματικά εντάλματα (πλην Οδοιπορικών),  Χορήγηση ΜΚ Μονίμων,  Προϋπολογισμός,  Έλεγχος Παρουσιολογίων Αναπληρωτών, Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα Εγγράφων του τμήματος Β΄

26823 62 150

 

Ισιδώρα Φωτεινάκη

Μισθοδοσία Μονίμων και Αναπληρωτών,  Αναπληρώτρια Καταχωρίστρια Πλατφόρμας ΕΣΠΑ-ΠΔΕ,  Χρηματικά Εντάλματα  (πλην οδοιπορικών),  Έλεγχος Παρουσιολογίων Αναπληρωτών,  Έλεγχος Υπεύθυνων Δηλώσεων Οικογενειακής Παροχής, Χορήγηση οικογενειακής παροχής

26823 62 136

 

Κωνσταντίνος Κατωγιάννης

Καταχώρηση και Ενημέρωση Στοιχείων Αναπληρωτών στις Πλατφόρμες ΕΡΓΑΝΗ και ΑΠΟΓΡΑΦΗ,  Χορήγηση ΜΚ Αναπληρωτών,  Μισθώματα,  Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου Αναπληρωτών,  Έκδοση Α.Δ.Κ.Υ. Αναπληρωτών,  Αποφάσεις Ορισμού Καταχωριστή,  Καταγραφή Ελλείψεων Υλικού

26823 62 121

 Παναγιώτης Δενδρινός

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων,  Διαχείριση Συστήματος Πληρωμών- Δαπανών,  Έκδοση Αποφάσεων Δεσμεύσεων-Ανακλήσεων από ΑΛΕ,  Εντάλματα Πληρωμής Οδοιπορικών,  Ανάρτηση Εγγράφων στη Διαύγεια

26823 62 149

 ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

Αναστασία Αμούτσα

 

Προϊσταμένη Τμήματος

Προκηρύξεις και Διοικητική Υποστήριξη Διαδικασιών Επιλογής Στελεχών, Μεταθέσεις - Βελτιώσεις (e-data), Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών (ΕΣΚ), Αναγνώριση Προϋπηρεσιών Μονίμων και Αναπληρωτών, Παραιτήσεις-Συνταξιοδοτήσεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών - ΔΑΥΚ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Ψηφιακό Οργανόγραμμα, Διοικητική Υποστήριξη Αξιολόγησης υπαλλήλων της ΔΠΕ, Έκδοση ΠΥΜ και Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων, Διοικητικές Διαδικασίες για Προγραμματισμό Προσλήψεων Διοικητικού Προσωπικού, Π.Μ. Διοικητικών & Μονίμων Εκπαιδευτικών,, Αποφάσεις Δ/ντή, Υπηρεσιακή Κατάσταση και Εξέλιξη Διοικητικών και Εκπαιδευτικών, Εισήγηση Θεμάτων προς ΠΥΣΠΕ,  Παρουσιολόγιο Εργαζομένων στη ΔΠΕ, Πλάνο Εργασίας

26823 62 129

Δέσποινα Γασπαρινάτου

Γραμματέας ΠΥΣΠΕ, Αποφάσεις-Ανακοινώσεις, “Διαύγεια”

26823 62 138

 

 

 Αθηνά Σαούγκου

Άδειες Μονίμων, Αναπληρωτών, Διοικητικών & Καταχώριση σε e-data, Έλεγχος Αδειών Αναπληρωτών σε invoices, Έλεγχος Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών και Επιμόρφωσης Μονίμων, Γνησιότητα 5% Υποβληθέντων Δικαιολογητικών και Καταχώρηση στο ΣΕΕΔΔ, Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ, Στοιχεία και Πρακτικό  Απεργιών-Στάσεων Εργασίας, Έλεγχος Βεβαιώσεων ΤΠΕ Α΄ και Β΄ επιπέδου, Αν. Συντάξεων και Καταχωριστής ΔΑΥΚ, Π.Μ. Μονίμων Εκπαιδευτικών

26823 62 127

 

 Γρηγόριος Σίσκας

Υπεύθυνος Ελέγχου και Καταχωριστής στο Myschool,  Καταχωριστής Στοιχείων Αναπληρωτών στο ΟΠΣΥΔ, Έλεγχος Γνησιότητας Δικαιολογητικών Αναπληρωτών & Καταχώρηση στο ΟΠΣΥΔ, Αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ και σε Άλλους Φορείς, Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα Εγγράφων του Τμήματος Γ΄, Εγκρίσεις Μεταφορών εκτός Χωροταξικής, Υπεύθυνος Π.Μ. Μονίμων Εκπαιδευτικών

26823 62 197

 

 Χριστίνα Ευαγγελάκου

Έκδοση ΠΥΜ και Βεβαιώσεων,  Επικαιροποίηση Στοιχείων και Περιγράμματα Θέσεων Διοικητικών στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ,  Καταχώρηση Στοιχείων στο e-data, Έλεγχος Δικαιολογητικών Μεταθέσεων, Κατάρτιση Π.Μ. Νεοδιόριστων,  Έλεγχος Π.Μ. Μετατιθεμένων,  Έλεγχος Γνησιότητας Ξενόγλωσσων Τίτλων - Πιστοποιητικών, Εκλογές Αιρετών, Καταχώρηση Στοιχείων στο  ΟΠΣΥΔ

26823 62 128

 

 

 

 ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

 

 ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παύλος Παλατζίδης

 

Προϊστάμενος Τμήματος

Αναπληρωτής Δ/ντή Π.Ε. Πρέβεζας

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, Έλεγχος Ωρολογίων Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων, Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Σχολικών Μονάδων, Χρέη Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, Πρόγραμμα “Διαύγεια”, Συντονιστής  Διαχείρισης  Covid-19, Υπεύθυνος Covid-19, Υπεύθυνος Ιστοσελίδας για Έγγραφα του Τμήματος Ε΄, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Τίτλοι Σπουδών/Ισοτιμία Τίτλων Σπουδών

26823 62 119

 Ηλίας Σγουρόπουλος

Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α., Χρέη Υπεύθυνου Κολύμβησης

26823 62 197