ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Β΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄)
  2. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄)
  3. Την αριθμ. Φ.11.3/3931/28-7-2011 Απόφαση της Περ/κής Δ/ντριας Π. & Δ. Εκπ/σης «Κύρωση πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Πρέβεζας».
  4. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας δεν είχαν δηλώσει τη θέση του Διευθυντή του 7ου Δημ. Σχ. Πρέβεζας.

Καλεί


τους εναπομείναντες εκπαιδευτικούς του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας να καταθέσουν σχετική ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για τη θέση του Διευθυντή του 7ου Δημ. Σχ. Πρέβεζας (θετική ή αρνητική ) μέχρι την Παρασκευή 29-08-2014 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας.
  Ο Διευθυντής που θα τοποθετηθεί θα καλύψει την αντίστοιχη θέση για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων (μέχρι 31/07/2015) ενώ σε
περίπτωση αρνητικής δήλωσης δε διαγράφεται από τον τελικό επικυρωμένο αξιολογικό πίνακα Διευθυντών του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας.
  Αν με την διαδικασία αυτή δεν καλυφθεί η θέση του Διευθυντή του 7ου Δημ. Σχ. Πρέβεζας, θα υπάρξει νέα προκήρυξη στην οποία θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν σχετική
αίτηση οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3848/2010.