ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Ειδικού Σχολείου Πρέβεζας για το υπόλοιπο της θητείας, έως 31-07-2020, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα όπως ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας για το Π.Υ.Σ.Π.Ε., έως και 2 Νοεμβρίου 2017.

Πρόσκληση