ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ , να καταθέσουν στο 3ο  6/θ Δημοτικό Σχολείο  Φιλιππιάδας (Μπιζανίου Πάροδος 2 Τ.Κ.:48200 Φιλιππιάδα) σφραγισμένη προσφορά έως την  Τρίτη 19/4/2016  και ώρα 11:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο  ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Τρίτη 19/4/2016 και ώρα 11:30 π.μ.

Πρόσκληση