ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πράξη 26η /07-09-2021 ΠΥΣΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1) Απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ70, για το διδακτικό έτος 2021-2022

Αρ. απόφασης 3693/07-09-2021 ΑΔΑ: ΨΦ0046ΜΤΛΗ-472


2) Τροποποίηση τοποθέτησης της 3423/31-08-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΔ46ΜΤΛΗ-5Β0) απόφασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αρ. απόφασης 3694/07-09-2021 ΑΔΑ: ΩΦΔΘ46ΜΤΛΗ-Θ46


3) Απόφαση τροποποίησης διάθεσης της 3419/31-08-2021 απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131861 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020.

Αρ. απόφασης 3695/07-09-2021 ΑΔΑ: Ψ6Υ946ΜΤΛΗ-ΜΙ4


4)Xορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ70 ΕΑΕ προσληφθείσας με την Υ.Α 104788 Ε1/27-08-2021 (ΑΔΑ : ΡΖΕ346ΜΤΛΗ-ΒΦΖ) και τοποθετημένης με την 3423/31-08-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΔ46ΜΤΛΗ-5Β0) απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


5)Ορισμός και Ανάθεση Προσωρινής Άσκησης Καθηκόντων Προϊσταμένων Oλιγοθέσιων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς προσλαμβανομένους με τις 104792/Ε1/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΨΣ046ΜΤΛΗ-ΑΔΗ) και 104793/Ε1/27-08- 2021(ΑΔΑ: 9ΖΘΝ46ΜΤΛΗ-ΞΦΟ) Υ.Α, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αρ. απόφασης 3697/07-09-2021 ΑΔΑ: 9ΖΤΑ46ΜΤΛΗ-4ΘΒ


6)Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ11 κατ’ εφαρμογή της 86776/Ε2/16-07-2021 υ.α απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αρ. απόφασης 3698/07-09-2021 ΑΔΑ: 9Η7Μ46ΜΤΛΗ-4Ψ3