ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πράξη 27η /09-09-2021 ΠΥΣΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1) Τροποποίηση διαθέσεων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ05, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αρ. απόφασης 3745/09-09-2021 ΑΔΑ: 63ΝΕ46ΜΤΛΗ-Κ5Ψ


2) Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης για τις ανάγκες της υπηρεσίας, της 3423/31-08-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΔ46ΜΤΛΗ-5Β0) απόφασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, προσληφθέντων με την 104788/Ε1/27-08-2021(ΑΔΑ : ΡΖΕ346ΜΤΛΗ-ΒΦΖ) Υ.Α.

Αρ. απόφασης 3746/09-09-2021 ΑΔΑ: ΩΑΠΠ46ΜΤΛΗ-Φ0Η