ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η Δ.Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνει τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της, με φθίνουσα σειρά μορίων, όπως καταρτίστηκε και επικυρώθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πρέβεζας.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής των Αιτήσεων, από Τετάρτη 22-02-2023, ώρα 08:00 έως Παρασκευή 24-02-2023, ώρα 23:59.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ