ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας αναρτά τον Αναμορφωμένο Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/03-12-2022) Υπουργικής Απόφασης.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται για συνέντευξη στις ημερομηνίες και ώρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεντεύξεων.