ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την 22η/27-08-2021 Πράξη ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας

Πίνακας Αποσπάσεων ΠΕ60, Προσωρινών τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικώνειδικοτήτων ΠΕ86 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

Παρακαλούμε για τη συνεχή ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης http://dipe.pre.sch.gr/προκειμένου να ενημερώνεστε για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες, Προϊσταμένες/οι να ενημερώσουν, με όποιο πρόσφορο τρόπο, τους εκπαιδευτικούς που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο τους. 

ΠΥΣΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ