ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας προκηρύσσει την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 15-2-2016 έως και 19-2-2016.

Προκήρυξη