ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο Δ/ντης της Π.Ε. Πρέβεζας προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών των 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Πρέβεζας, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Πέμπτη 1-6-2017 έως και την Τρίτη 6-6-2017.