ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Από τη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων των Υποψήφιων Δ/ντών σχολικών μονάδων (κατά φθίνουσα σειρά).
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας για λόγος που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στη μοριοδότηση, μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 3:00 μ.μ.
Η ένσταση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή να σταλεί με τηλεομοιοτυπία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αφού πρώτα ο υποψήφιος ενημερώσει στο τηλέφωνο 2682362119 .

Πίνακας