ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Συνέντευξης των Υποψήφιων Δ/ντών σχολικών μονάδων.

Σε περίπτωση κωλύματος προσέλευσης κατά την καθορισμένη ημερομηνία, παρακαλούμε όπως υποβληθεί στο συμβούλιο μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτημα αλλαγής ημερομηνίας.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουν στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Πρόγραμμα