ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Καναλίου Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά έως την Παρασκευή 4/3/2016 και ώρα 11:30.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Παρασκευή 4/3/2016.

Πρόσκληση