ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας (Λ.Ειρήνης 74 – 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ) σφραγισμένη προσφορά έως την Πέμπτη 26 – 1 – 2017 και ώρα 11:00.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από τα σχολεία μέχρι την Πέμπτη 26 – 1 – 2017.

Πρόσκληση