ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων ανακοινώνεται εκ νέου ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της τελικής βαθμολογίας των Υποψήφιων Δ/ντών σχολικών μονάδων (κατά φθίνουσα σειρά), λαμβάνοντας υπόψη και το αριθμ. Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κατά τα λοιπά, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτού στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 3:00 μ.μ.

Η ένσταση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή να σταλεί με τηλεομοιοτυπία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αφού πρώτα ο υποψήφιος ενημερώσει στο τηλέφωνο 2682362119 . 

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας (Νέος)

Real time web analytics, Heat map tracking